http://kempelservice.dk/wp-content/uploads/2019/05/kempelaps-logo-slogan.jpg

Lejebetingelser

1. ALMINDELIGE BETINGELSER:

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer.
Endvidere gælder udlejers seneste prisliste.
Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge.

Lejebetingelser på www.kempelservice.dk går forud for andre trykte lejebetingelser, da opdateringer altid sker her først.


1.A. Betingelser for materiel uden betjening:

Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejers disposition.
Lejemålet ophører den dag lejer afmelder eller returnerer det lejede til udlejer.
Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelelse til udlejer.
Udlejer har efter lejers afmelding ret til at videreudleje det udlejede materiel.
Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdage/søndage, regnes disse som lejedage.
Affugtere, pumper, mandskabsvogne, lys, varmeovne, stilladser, afmærkning, generatorer, containere, el-tavler, skure beregnes altid pr. kalenderdag.
Lejen er baseret på maximalt otte timer pr. arbejdsdag.
Hvor intet andet er aftalt, er lejedagene mandag til fredag fra kl. 6.00 – kl.16.00. Udlejer er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej.
Lejer bærer risikoen og erstatningsansvaret for materiellet indtil det er afhentet på anvendelsesstedet eller på et af lejer anvist sted i øvrigt, dog max. tre hverdage efter afmelding.
Det påhviler lejer at dokumentere afmeldingstidspunkt.
Evt. ventetid debiteres lejer. Lejer eller en repræsentant for denne skal være til stede på leverings/lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug, før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse/betjenings vejledning. Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.m.
Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for,
– at det lejede anvendes på forskriftsmæssig og lovmæssig rette vis,
– at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn,
– at fremskaffe alle nødvendige tilladelser,
– at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personale,
– at betjenings- og belastningsforskrifter følges,
– at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art.
Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort.
Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler.
Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden.
Reparationer på udlejers materiel, må kun udføres af udlejer, eller af en udlejer anvist reparatør.
Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand ( incl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slidtage.
Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgåede tid, sker for lejers regning. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang til at inspicere det udlejede materiel.
Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer.
Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse og materiellet skal samtidig forblive indenfor landets grænser.
2. FORSIKRING OG ANSVAR:

Forsikring
Udlejer har tegnet kaskoforsikring, som dækker beskadigelse af materiel og mandskabsvogne, som er i udlejers katalog.
Forsikringen er tegnet med en selvrisiko, som altid skal betales af lejer.
Selvrisiko ansættes ud fra materiellets nyværdi på skadetidspunktet.
Lejer bærer hele risikoen for skader, som ikke er dækket af den tegnede kaskoforsikring.
Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarlig aflåst, og mindre maskiner til værdi 0-75000 kr. skal være låst forsvarligt inde.
Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb.
Udlejer har tegnet motoransvarsforsikring som dækker efter færdselslovens regler. Hvor skader overstiger færdselslovens erstatningssummer hæfter lejer for det beløb, som summerne overstiges med. I tilfælde af at lejer/ bruger har handlet groft uagtsomt, kan forsikringsselskabet kræve erstatningen betalt af lejer.
Selvrisiko ved ansvar- og/eller kaskoskade:

Nyværdi på skadetidspunktet
Selvrisiko

0 – 10.000 kr.
5.000 kr.
>10.001 – 100.000 kr.
15.000 kr.
>100.001 – 200.000 kr.
25.000 kr.
>200.001 – 500.000 kr.
35.000 kr.
>500.001 – 1.000.000 kr.
50.000 kr.
>Over 1.000.001 kr.
75.000 kr.

Ansvar
Lejer bærer ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Det gælder f.eks. skader på ting, personer og materiel, som skyldes forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene og arbejdspladsen eller lignende forhold, hvorunder materiellet anvendes.
Lejer bærer risikoen for beskadigelser af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejer har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.
Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Dette gælder f. eks. ved maskinskader, arbejdsstandsninger, forsinkelser, følger af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige påbud, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Mandskabsvogne samt vogne til personbrug skal fortøjres forsvarligt under transport og henstilling.
Hvis dette ikke sker, hæfter lejer for en selvrisiko på kr. 100.000.

3. LEJEMÅLETS LØBETID OG OPHØR:
Hvis de forpligtigelser, der fremgår af nærværende lejebetingelser ikke overholdes af lejer, har udlejer ret til uden varsel:
– at afbryde lejemålet,
– at annullere lejeaftaler til senere udførelse,
– at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvilket også er tilfældet ved lejers eventuelle konkurs eller betalingsstandsning.
I de nævnte tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning sætte sig i besiddelse af det lejede på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejer. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med fire ugers varsel, medmindre andet er anført i lejeaftalen. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.

4. PRISER / TILBUD:
Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordre er excl. moms, forsikring og miljøtillæg.
Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste.
Lejepriserne på www.kempelejendomme.dk går forud for trykte priser o.l., idet opdateringer altid sker her først.
For ethvert tilbud overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende “Almindelige betingelser for leje af lifte m.m “. Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maximalt gældende i tre uger og afgives altid med forbehold for mellemleje. Udgifter til brændstof, rengøring, klinger, diamantforbrug, skærpning, sandpapir og andre forbrugsmaterialer samt transport noteres særskilt til lejer.

5. FAKTURERING OG BETALING:
Udlejer fakturerer hver 30 dag efter lejemålets start på igangværende og uafsluttede lejeaftaler.
Udlejer slutfakturerer tillige ved lejemålets afslutning.
Udlejers standard betalingsfrist er 14 dage netto, og afvigelse herfra kan kun ske efter aftale.
Fakturarabat er betinget af, at fremsendt faktura betales senest på forfaldsdato. Ved overskridelse af forfaldsdato samt i tilfælde af lejers betalingsstandsning/konkurs er udlejer berettiget til at modtage det fulde bruttobeløb.
Såfremt en betaling for en leverance ikke er sket rettidigt, er udlejer – uden at dette pådrager ham noget erstatningsansvar – berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer uanset, om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.
Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.
Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder udlejer sig ret til afhentning af materiellet på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle hertil forbundne omkostninger skal altid betales af lejer.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.